GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI W3LD SLOVAKIA s.r.o.

 

podľa čl. 13 GDPR

Informácie pre našich zákazníkov a partnerov o tom, ako nakladáme s osobnými údajmi a ako ich chránime pred zneužitím a nedovoleným používaním. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 a nahradilo tým súčasnú platnú legislatívu.

V súlade s čl. 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou Vás informovať, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva.

PREVÁDZKOVATEĽ

W3LD SLOVAKIA s.r.o.

Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky

IČO: 46 860 363

Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.:98329/B

Zastúpená: Jozef Jasaj, konateľ spoločnosti

Určujeme, ako budú Vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich nám príslušný subjekt osobných údajov poskytol, a to priamo v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu, s doručovaním tovaru alebo v rozsahu iného právneho vzťahu s prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždí inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo k plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa.

Spôsob spracovania ochrany osobných údajov

Spracovanie je realizované jednotlivými poverenými zamestnancami. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky a manuálnym spôsobom v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom a ich neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k ich inému nechcenému zneužitiu. Naši zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu majú za týmto účelom uzatvorenú Zmluvu o mlčanlivosti.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách a podľa príslušných právnych predpisov (na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a osobitné zákony) ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich ako zo záväzkových vzťahov, tak aj z príslušných právnych predpisov.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše údaje použité na aizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na aizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

PRE KTORÉ ÚČELY OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKO DLHO ICH UCHOVÁVÁME?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

 

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach spoločnosti.

PRE OBCHODNÉ ÚČELY (Právny titul: Plnenie zmluvy)

Ak sa rozhodnete využiť naše služby a stať sa našim klientom alebo dodávateľom, to znamená, ak uzatvoríte s nami obchodnú zmluvu, evidujeme Vaše kontaktné údaje. Zdroje osobných údajov sú zmieňované v predchádzajúcom odstavci.

Osobné údaje: Názov firmy (podľa Obchodného alebo Živnostenského registra ), údaje kontaktnej osoby v prípade firmy (v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, funkčné zaradenie), meno a priezvisko fyzickej osoby , adresa, e-mail, telefónne číslo, účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo účtu), adresa pre doručenie. Údaje sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho klienta alebo dodávateľa pre realizáciu samotného dodania predmetu zmluvy a k realizácii operácií nevyhnutných pre vystavenie daňových dokladov a identifikácii Vašich bezhotovostných platieb.

Vaše údaje, budeme spracovávať po dobu realizácie predmetu platnej zmluvy, a podľa zákona ďalších desať rokov odo dňa jej skončenia.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov) a iných zmluvných partnerov, s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel

Právny základ

 

splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)

 •  

splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru alebo poskytnutie služby zákazníkovi)

zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou

 •  

marketing (zasielanie informácií o produktoch a tovaroch Prevádzkovateľa)

oprávnený záujem

 •  

 

2.2 Kamerový systém v objekte prevádzky

Naša prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom s online prenosom a záznamom, na ktoré môžete byť zachytený a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj Vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v prevádzke a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.. Kamery na prevádzke máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť W3LD SLOVAKIA s.r.o..

2.3 V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnych osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu, kontakt: stanovsky.stanislav@w3ldslovakia.sk, +421 908 192 202.

VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.
Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu závadného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletný výmaz týchto údajov.
Máte právo podať aj sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

OCHRANA A ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame aizované, ale aj neaizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii.

Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja a miere rizika zneužitia.
Dobrovoľne sme sa zaviazali, rovnako ako aj naši spolupracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, počas celej doby spracovávania a skladovania, až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo zákonnej doby skladovania údajov.
Osobné údaje, ktoré spracovávame ako prevádzkovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke IT. Iným subjektom, je umožnený prístup iba z dôvodov plnenia zákonných povinností.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú agendu;
 • poskytovateľ doručovacích služieb;
 • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ IT podpory;
 • daňový úrad;
 • súd, advokát, exekútor, inkasná spoločnosť;
 • dopravca;

iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava

 

Aké máte práva?

 1. 1.Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 2. 2.Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. 3.Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. 4.Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 5. 5.Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 6. 6.Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. 7.Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. 8.Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

W3LD SLOVAKIA s.r.o.

Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky

IČO: 46 860 363

Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.:98329/B

Zastúpená: Jozef Jasaj, konateľ spoločnosti